• Phát âm chuẩn - California Sequoias
 • Phát âm chuẩn - Brazil Spending Cuts
 • Phát âm chuẩn - Boko Haram Disrupts Businesses
 • Phát âm chuẩn - Body Language
 • Phát âm chuẩn - Apple and the F.B.I. Court Battles Continue
 • Phát âm chuẩn - Apollo 11 Spacecraft in 3D
 • Phát âm chuẩn - Ancient Shipwrecks Found But No Missing Plane
 • Phát âm chuẩn - Americans Go to College Abroad
 • Phát âm chuẩn - Allergy Fighting Material
 • Phát âm chuẩn - Alcohol and Tobacco Use Link
 • Phát âm chuẩn - Air Guitar
 • Phát âm chuẩn - Africa Seeds
 • Phát âm chuẩn - Afghan Refugee Wins UN Teaching Award
 • Phát âm chuẩn - Activists Call for International Ban On 'Killer Robots
 • Phát âm chuẩn - Achievement Gap
 • Phát âm chuẩn - About Hepatitis
 • Phát âm chuẩn - A Gene for Gray Hair Identified
 • Phát âm chuẩn - Trans-Border Diseases Killing Many Animals in Africa
 • World Economy Urbanization
 • World Bank Head Sees Other Development Banks as Allies


Phút
BẠn vui lòng đăng nhập để xem tiếp